Deklaracja dostępności serwisu gok.ugslawno.pl

Deklaracja dostępności serwisu gok.ugslawno.pl

KOORDYNATOR  I ZESPÓŁ  DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 23 września 2020 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie wyznaczył  Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności w GOK w Sławnie.

Funkcję Koordynatora w zakresie realizacji art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) będzie pełnić Pan Adrian Szlęzak.

Skład Zespołu ds. dostępności
1) Adrian Szlęzak ? Koordynator ds. dostępności ? Przewodniczący Zespołu;
2) Ilona Kręplewska ? Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Zbigniew Kosylak ? Członek Zespołu;

Z Koordynatorem i Zespołem ds. dostępności można skontaktować się pod  nr tel. 44 755 18 52 lub adresem e-mail gok.slawno@wp.pl
Adres do korespondencji: ul. Zielona 2, 26-332 Sławno.

DEKLERACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminy Ośrodek Kultury w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gok.ugslawno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTobe.
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: gok.slawno@wp.pl
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona posiad wersję tekstową.
6. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
7. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
8. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zuzanna Broszczyk, adres poczty elektronicznej: gok.slawno@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 755 18 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do:
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno, e-mail: gok.slawno@wp.pl, tel. 44 755 18 52

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno.

Dostępność wejścia:

W budynku zlokalizowanych jest pięć wejść:

1) Trzy wejścia znajdują się od ulicy zielonej /główne/. Do  wejść prowadzą schody. Jedno wejście jest do Gminnej Biblioteki Publicznej, drugie do Gminnego Ośrodka Kultury, trzecie do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wejścia  nie posiadają progów, szerokość dostosowana jest  do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do tych wejść prowadzi podjazd /od ulicy Jana Pawła II/ do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych.

2) Dwa wejścia /awaryjne/ znajdują się od strony południowej budynku / od ulicy Jana Pawła II/ prowadzą do Gminnej Biblioteki Publicznej i do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wejścia po schodach na poziom parteru.

Dostępność parkingu:

Przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalety:

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

W budynku brak dzwonka przyzywowego. Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.